Uw Administratie Specialist
Uw last onze passie
Algemene voorwaarden in een PDF bestand
Algemene voorwaarden
  Algemeen
   
  Artikel 1
   
a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing, zodra
  de opdrachtgever de bijstand van de opdrachtnemer
  heeft gevraagd. Alle bepalingen van deze voorwaarden
  zijn tussen partijen van kracht, voor zover hier niet
  schriftelijk uitdrukkelijk van is afgeweken.
b. In deze voorwaarden wordt verstaan onder de begrippen:
  de opdrachtnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon,
  die de onder artikel 2 aangeduide werkzaamheden uitvoert;
  de opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon,
  die de hulp inroept van de opdrachtnemer;
  onder de opdracht wordt verstaan de in onderling overleg
  tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te bepalen
  werkzaamheden die door de opdrachtnemer verricht
  dienen te worden en de voorwaarden waaronder zulks
  dient te geschieden.
   
  Strekking
   
  Artikel 2
   
a. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij opdrachtnemer
  in zijn aanbiedingen of prijsopgaven aan opdrachtgever
  uitdrukkelijk anders heeft vermeld.
b. De werkzaamheden van een opdrachtnemer (kunnen)
  betreffen (ondermeer) het voeren van een complete
  boekhouding c.q. administratie ten behoeve van de opdrachtgever,
  het opstellen van jaarstukken, het verzorgen
  van belastingaangiften en de eventuele vervolgen daarop,
  het adviseren inzake vraagstukken van financiële, fiscale
  en/of bedrijfskundige aard, alsmede alle handelingen en
  verrichtingen die ‑ gelet op de rechtsverhouding en de
  daaruit voortvloeiende opdracht ‑ dienstig kunnen zijn in
  verband met de hierboven genoemde werkzaamheden.
c. De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige
  voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend
  akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van
  deze voorwaarden op later met de opdrachtnemer gesloten
  overeenkomsten.
   
  Totstandkoming
   
  Artikel 3
   
  De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtnemer
  de opdracht aanvaardt. De in voorgaande zin
  opgenomen regel geldt eveneens voor wijzigingen in opdrachten.
  Indien het belang van opdrachtgever onmiddellijk
  geheel of gedeeltelijke levering door opdrachtnemer vereist,
  dan wel indien opdrachtgever uitdrukkelijk onmiddellijke
  levering heeft verzocht, wordt de overeenkomst geacht tot
  stand te zijn gekomen doordat door opdrachtnemer geheel
  of gedeeltelijk feitelijk tot levering aan opdrachtgever is overgegaan.
   
  Verplichtingen opdrachtnemer
   
  Artikel 4
   
a. De opdrachtnemer is gehouden de belangen van zijn opdrachtgever
  naar beste weten en kunnen te behartigen,
  één en ander voor zover zulks, gelet op de rechtsverhouding en de
  daaruit voortvloeiende opdrachten, mogelijk en wenselijk is.
b. De wijze waarop de administratie wordt gevoerd en de
  overige werkzaamheden worden verricht dient, met inachtneming
  van eventueel daarop toepasselijke wettelijke
  bepalingen, te voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de 
  verplichtingen en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever.
c. Indien de werkzaamheden er toe strekken een bepaald (financieel)
  eindresultaat te bewerkstelligen, wordt niet gegarandeerd dat dit
  beoogde eindresultaat werkelijk wordt bereikt.
   
  Verplichtingen opdrachtgever
   
  Artikel 5
   
a. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen alle handelingen
  na te laten welke de uitvoering van de opdracht
  door opdrachtnemer frustreren dan wel onmogelijk maken.
b. Op de opdrachtgever rust de verplichting aan de opdrachtnemer
  tijdig, volledig en op de juiste wijze alle gegevens,
  inlichtingen en bescheiden te verstrekken welke
  benodigd zijn voor uitvoering van de opdracht.
   
  Vertrouwelijk
   
  Artikel 6
   
  De opdrachtnemer verplicht zich om alle gegevens en stukken,
  die betrekking hebben op de opdracht, welke in redelijkheid
  hebben te gelden als vertrouwelijk en geheim, als zodanig
  te behandelen. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk
  voor schending van de geheimhouding door de personen in
  zijn dienst, indien de opdrachtnemer aannemelijk kan maken
  dat deze schending niet door hem verhinderd had kunnen
  worden.
   
  Samenwerking met derden
   
  Artikel 7
   
a. De opdrachtnemer kan bij de uitvoering van zijn opdracht
  slechts andere, niet tot zijn eigen onderneming
  behorende deskundigen inschakelen, nadat de noodzaak
  c.q. wenselijkheid daarvan in overleg met de opdrachtgever
  is vastgesteld.
b. De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid
  voor de werkzaamheden, die door derden, waaronder
  de onder artikel 7a genoemde deskundigen, worden verricht.
   
  Tekortkomingen opdrachtnemer
   
  Artikel 8
   
a. De opdrachtnemer is tegenover de opdrachtgever slechts
  aansprakelijk voor schade die deze zelf lijdt als rechtstreeks
  gevolg van tekortkomingen van de opdrachtnemer
  of van personen in zijn dienst die bij de vervulling
  van de opdracht zijn begaan, indien en voor zover deze
  tekortkomingen onder normale omstandigheden bij normale
  vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid
  en wijze van vakuitoefening vermeden hadden
  kunnen worden, één en ander behoudens de hierna
  omschreven nadere beperkingen.
b. De opdrachtnemer is verplicht om de hierboven bedoelde
  tekortkomingen op zo kort mogelijke termijn om niet
  te herstellen, wanneer en voor zover met het herstellen
  geen hogere kosten zijn gemoeid dan in rekening zijn
  gebracht voor de betreffende werkzaamheden. Indien
  de kosten wel hoger uitvallen, dan is de opdrachtnemer
  slechts verplicht deze herstelwerkzaamheden uit te voeren,
  indien de opdrachtgever zich voorafgaand schriftelijk
  bereid verklaart deze extra kosten voor zijn rekening
  te nemen.
c. Elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt uiterlijk
  60 maanden (5 jaar) nadat de fiscale aangiftes van
  het desbetreffende boekjaar zijn ingediend, te vermeerderen
  met de termijn waarvoor uitstel is verleend.
d. Elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt
  indien de opdrachtgever bij een eventuele belastingcontrole
  over het betreffende tijdvak de opdrachtnemer niet
  in de gelegenheid heeft gesteld hierbij aanwezig te zijn,
  voorts in het geval de opdrachtgever de opdrachtnemer
  niet in de gelegenheid heeft gesteld de betreffende tekortkoming
  te herstellen en in het geval verdere werkzaamheden
  naar aanleiding van c.q. in verband met die
  tekortkoming hebben plaatsgevonden zonder dat de opdrachtgever
  de opdrachtnemer daarbij betrokken heeft.
e. De opdrachtgever dient de in dit artikel genoemde tekortkomingen
  te melden binnen 1 maand, nadat hij/zij
  hiervan op de hoogte is gekomen, dan wel redelijkerwijs
  had moeten zijn, bij gebreke waarvan iedere aansprakelijkheid van de
  opdrachtnemer is uitgesloten. Aansprakelijkheid is in ieder geval en
  te allen tijde beperkt tot het bedrag van (2) maal het honorarium voor
  de betreffende opdracht of, in geval van duurovereenkomst beperkt
  tot (2) maal het honorarium van het afgelopen jaar, doch in ieder 
  geval nooit meer dan € 5.000,-- per schadeveroorzakende gebeurtenis.
   
  Tekortkomingen opdrachtgever
   
  Artikel 9
   
a. Indien en voor zover tekortkomingen bij de uitvoering
  van de werkzaamheden verricht door opdrachtnemer
  het gevolg zijn van de omstandigheid dat door opdrachtgever
  niet, niet tijdig of niet in voldoende mate aan de
  op hem rustende verplichtingen conform artikel 5 heeft
  voldaan, is de opdrachtnemer daarvoor in het geheel niet
  aansprakelijk.
b. Herstel van voornoemde tekortkomingen zal in een dusdanig
  geval op kosten van de opdrachtgever geschieden.
   
  Beëindiging door opdrachtgever
   
  Artikel 10
   
a. De opdrachtgever kan te allen tijde een gegeven opdracht
  beëindigen.
b. Opzegging van de opdracht dient te geschieden middels
  aangetekende brief.
c. Bij beëndiging van een opdracht wordt tussen het tijdstip
  van mededeling van deze beëndiging en het tijdstip
  waarop deze beëndiging van kracht wordt in beginsel
  een zodanige periode in acht genomen, welke minimaal
  bestaat uit één maand, dat de opdrachtnemer de onderhanden
  werkzaamheden c.q. de administratie in een
  zodanige staat kan brengen, opdat overdracht ervan aan
  de opdrachtgever c.q. een door de opdrachtgever aan te
  wijzen derde, zonder schade voor de voortgang van die
  werkzaamheden, op aanvaardbare wijze uitvoerbaar is,
  met in achtneming van het in artikel 9 van deze voorwaarden
  bepaalde.
d. De aan de opdrachtnemer gegeven opdracht vervalt
  niet door de dood van de opdrachtgever; diens rechten
  en verplichtingen gaan over op zijn erfgenamen en/of
  rechtsopvolger.
   
  Opschorting/ontbinding/
  beëindiging door opdrachtnemer
   
  Artikel 11
   
  Onverminderd de in deze voorwaarden genoemde algemene
  opschortings- of ontbindingsbevoegdheid heeft opdrachtnemer,
  indien opdrachtgever enige verplichting uit de door
  partijen gesloten overeenkomst niet tijdig, niet, onvolledig of
  onvoldoende nakomt, faillissement dan wel surseance heeft
  aangevraagd (door een derde), onder opdrachtgever beslag
  in welke vorm dan ook is gelegd, opdrachtgever zijn onderneming
  geheel of gedeeltelijk liquideert dan wel stil legt dan
  wel overdraagt, niet tijdig de door hem verschuldigde declaraties
  voldoet, het recht om:
a. te allen tijde een gegeven opdracht te beëindigen welke
  opzegging dient te geschieden middels aangetekende brief;
b. vooruitbetaling, dan wel zekerheidsstelling van opdrachtgever
  te vragen - voor alle bestaande danwel in
  de toekomst af te sluiten overeenkomsten - alvorens opdrachtnemer
  met de levering van zijn (verdere) werkzaamheden aanvangt;
c. levering van zijn diensten op te schorten;
d. de desbetreffende overeenkomst geheel of voor zover
  niet uitgevoerd gedeeltelijk ontbonden te achten, door
  verzending aan opdrachtgever van een schriftelijke kennisgeving
  aan opdrachtgever, zonder dat de rechterlijke
  tussenkomst noodzakelijk is, één en ander onverminderd
  de aan opdrachtnemer toekomende rechten tot schadevergoeding
  wegens ontbinding;
e. indien opdrachtnemer gebruikmaakt van haar rechten
  als verwoord in dit artikel, dan is opdrachtnemer jegens
  opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor de daaruit
  eventueel ontstane schade, zowel direct als indirect.
   
  Aanlevering, levertijd
  en levering
   
  Artikel 12
   
a. Behoudens nadere overeenkomst(en) tussen opdrachtgever
  en opdrachtnemer geschiedt de aanlevering der
  benodigde stukken, boeken, bescheiden, administratieve
  en/of andere gegevens e.d. door of namens opdrachtgever
  aan opdrachtnemer, evenals de levering door opdrachtnemer
  aan opdrachtgever, op door opdrachtnemer te bepalen wijze
  en in een door opdrachtnemer te bepalen vorm en aantal
b. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft bij nakoming
  van het in sub a. genoemde, ongeacht de reden hiervan,
  is de opdrachtnemer bevoegd zijn werkzaamheden op
  te schorten. Eventueel hieruit voortvloeiende schade, in
  welke vorm en omvang dan ook, kan niet leiden tot aansprakelijkheid
  van de opdrachtnemer.
   
  Retentierecht
   
  Artikel 13
   
a. Opdrachtgever en opdrachtnemer komen uitdrukkelijk
  overeen dat opdrachtnemer bevoegd is afgifte van zaken
  op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn verplichting
  tot vergoeding van openstaande declaraties, daaronder
  begrepen daarover verschuldigde rente en kosten, alsmede
  aan zijn verplichting tot vergoeding van schade aan
  opdrachtnemer in het kader van de betrokken rechtsverhouding
  geleden heeft voldaan, dan wel daarvoor een
  in het bancair verkeer genoegzaam geachte zekerheid,
  bijvoorbeeld een onherroepelijke bankgarantie heeft gesteld.
b. Onder de zaken genoemd in sub a. worden in ieder geval
  begrepen boeken, bescheiden, stukken, administratieve
  gegevens en andere gegevens(dragers) welke tot stand
  zijn gebracht ten aanzien van het uitvoeren van de opdracht.
   
  Overmacht
   
  Artikel 14
   
a. Indien sprake is van staking, diefstal, overheidsmaatregelen,
  brand, computerdefecten, epidemieën, verlies van
  de gegevens, oorlog, waterschade en alle overige omstandigheden
  welke nakoming van de overeenkomst al dan
  niet tijdelijk verhinderen, heeft de opdrachtnemer het
  recht om ofwel de overeenkomst te ontbinden middels
  een aangetekende brief, ofwel bij de levertijd de duur
  van de overmacht te tellen.
b. Ingeval een situatie van overmacht rust op opdrachtnemer
  de plicht de opdrachtgever hier onverwijld van op de
  hoogte te stellen.
c. Opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele schade
  ontstaan door beschadiging dan wel tenietgaan van stukken
  of bescheiden van derden, welke opdrachtnemer
  voor opdrachtgever in bewaring heeft.
d. Opdrachtgever heeft ingeval van een situatie van overmacht
  welke langer dan een maand voortduurt het recht
  om de overeenkomst op te zeggen. Deze opzegging dient
  middels aangetekende brief te geschieden en dient voor
  beëindiging van de overmacht door opdrachtnemer te
  worden ontvangen.
e. Bovengenoemde ontbinding ontslaat opdrachtgever niet
  van de op hem rustende verplichting tot betaling van het
  in artikel 19 bepaalde. De kosten welke vallen tussen de
  datum van laatste declaratie en de datum van ontbinding
  komen voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever
  kan bij ontbinding geen aanspraak maken op schadevergoeding.
f. Bij beëindiging van de overmacht brengt opdrachtnemer
  ten spoedigste opdrachtgever hiervan op de hoogte
  waarna opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht
  zal hervatten.
   
  Algemene bepalingen
  van financiële aard
   
  Artikel 15
   
a. Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen,
  wordt het honorarium van de opdrachtnemer vastgesteld
  aan de hand van een uurhonorarium.
b. De opdrachtnemer doet op verzoek van de opdrachtgever
  te voren opgave van de geschatte kosten voor de door
  hem en/of door zijn personeel te verrichten arbeid, hetzij
  ten behoeve van een bepaalde opdracht, hetzij per kalenderjaar
  c.q. boekjaar.
   
  Declaratie
   
  Artikel 16
   
  Tenzij anders is overeengekomen, moet de declaratie zodanig
  gespecificeerd zijn, dat opdrachtgever voldoende zicht heeft
  op de samenstelling van de componenten die tezamen het
  gedeclareerde bedrag vormen.
   
  Reclamering
   
  Artikel 17
   
a. De reclames dienen schriftelijk binnen 30 dagen na iedere
  levering of – indien het gebrek of gebreken betreft,
  dat of die nadien is of zijn geconstateerd – binnen 30 dagen
  na zodanige constatering bij opdrachtnemer te zijn
  ingediend. De reclame zal moeten behelzen een (gemotiveerde)
  omschrijving van de grieven c.q. geconstateerde gebreken
b. Opdrachtnemer deelt opdrachtgever binnen veertien
  dagen na datum van ontvangst van de reclame mede of
  en, in bevestigend geval, op welke wijze aan de reclame
  wordt tegemoetgekomen.
c. Reclames inzake door opdrachtnemer verrichte leveringen
  en/of verrichte diensten/verrichtingen en daartoe
  verrichte arbeid geven opdrachtgever uitdrukkelijk niet
  de bevoegdheid de verplichting tot betaling van openstaande
  declaraties op te schorten.
d. Reclames inzake door opdrachtnemer aan opdrachtgever
  verzonden declaraties dienen te geschieden binnen twee
  weken na de op de declaratie vermelde datum van verzending.
  Ieder recht van reclame van declaraties vervalt
  door overschrijding van de in dit lid genoemde termijn,
  tenzij opdrachtgever op grond van door hem te stellen
  en te bewijzen overmacht niet binnen bedoelde termijn
  kennis heeft kunnen nemen van de inhoud van de declaratie.
  In laatstbedoeld geval gaat de termijn in op de dag
  der kennisneming.
   
  Intellectuele eigendom
   
  Artikel 18
   
  Alle rechten van intellectuele aard met betrekking tot van
  opdrachtnemer afkomstige of door hem gebruikte computer-
  programma's, systeemontwerpen, werkwijzen, onderzoeksmethoden,
  rapporten etc. worden en blijven, zowel tijdens
  als na uitvoering van de opdracht, uitdrukkelijk en uitsluitend
  eigendom van opdrachtnemer, één en ander ongeacht
  het aandeel van de opdrachtgever zelf of ingeschakelde
  derde(n) in de totstandkoming van de hierboven bedoelde
  programma’s, ontwerpen, werkwijzen etc. Uitoefening van
  deze rechten is zowel tijdens als na uitvoering van de opdracht
  uitsluitend en uitdrukkelijk aan opdrachtnemer voorbehouden.
   
  Betaling
   
  Artikel 19
   
a. De declaratie dient te worden voldaan binnen 14 dagen
  na dagtekening van de declaratie, waarna de opdrachtgever
  van rechtswege in verzuim is.
b. Na het verstrijken van de onder lid a. genoemde termijn
  is de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd
  van wettelijke rente ex artikel 6:119a BW, waarbij een
  gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele
  maand.
c. Na het verstrijken van de in lid a. genoemde termijn
  is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer daarnaast
  verschuldigd alle in de redelijkheid gemaakte kosten
  om buiten rechte betaling van de declaratie te verkrijgen,
  welke kosten minimaal 15% van de hoofdsom zullen
  bedragen vermeerderd met omzetbelasting met een
  minimum van 70 euro, zonder dat de opdrachtnemer
  gehouden is aan te tonen of hij de betreffende kosten
  daadwerkelijk heeft gemaakt. Voorts is opdrachtgever
  in dat geval aan opdrachtnemer verschuldigd alle door
  opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke kosten. Indien
  opdrachtnemer derden inschakelt voor de gerechtelijke
  dan wel buitengerechtelijke werkzaamheden, dan is de
  opdrachtgever alle kosten, die deze derden in verband
  met buitengerechtelijke werkzaamheden maakt direct
  dan wel indirect eveneens aan opdrachtnemer verschuldigd.
d. Blijft naar aanleiding van een verzoek een voorschot te
  betalen of zekerheid te stellen een deugdelijke reactie op
  dit verzoek uit, dan zal opdrachtnemer gerechtigd zijn
  schriftelijk per aangetekende brief of brief met ontvangstbevestiging
  dan wel per telefax met verzend- en of ontvangstbevestiging
  met ingang van tweemaal vierentwintig
  uur na de datum van verzending, de overeenkomst
  te ontbinden, één en ander onverminderd het recht van
  opdrachtnemer op betaling van het reeds geleverde en
  op aan hem vanwege de ontbinding toekomende schadevergoeding.
e. Onverminderd iedere mededeling door de opdrachtgever
  bij het verrichten van zijn betaling en onverminderd de
  wijze van administratieve verwerking van de betaling
  door opdrachtgever, zullen betalingen van de opdrachtgever
  steeds en uitsluitend geacht worden in mindering
  te strekken op de opdrachtnemer openstaande bedragen
  en wel op de navolgende wijze. Allereerst zal iedere
  betaling in mindering strekken op door opdrachtgever
  verschuldigde incassokosten en rente, vervolgens zullen
  betalingen in mindering strekken op de oudste openstaande
  declaraties van opdrachtnemer.
   
  Geschillen
   
  Artikel 20
   
a. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
  waarop deze algemene voorwaarden van
  toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten
  tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop
  deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot
  de competentie van de kantonrechter behoren, worden
  beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement
  waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft, tenzij het
  geschillen betreft die geen betrekking hebben op het bedrijf
  of beroep van opdrachtgever.


HomeWelkomDienstenAlgemene voorwaardenActualiteitenLinksContactHulpSitemap